nassocal.org

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

23 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

          พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ทำให้ฝ่ายหอสมุดวิทยาลัยครูยะลาเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏยะลา

          วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548  ได้มีกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำให้สำนักวิทยบริการ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รวมเอาศูนย์คอมพิวเตอร์เข้ามาไว้ด้วยกันมีฐานะเทียบเท่าคณะ

          วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดโครงสร้าง

การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานระดับกองเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสำนักงานผู้อำนวยการ คือ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์และให้หน่วยงานระดับกองแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยระดับงาน

           ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศแทนอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมทำให้ต้องย้ายที่ทำการศูนย์คอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 แห่ง คือ 

                    1) อาคารบรรณราชนครินทร์ชั้น 2 สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล

และชั้น 3 เป็นห้องควบคุมระบบ  

                    2) อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น 4 เป็นสำนักงานและห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอนและงานฝึกอบรมทั่วไป

          ปีพุทธศักราช 2557 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการส่งมอบอาคารและมีการย้ายสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล ห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอน และห้องสำนักงานผู้อำนวยการ มาประจำอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25)

          ปีพุทธศักราช 2558 ย้ายสำนักงานผู้อำนวยการ จาก ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มาประจำ ณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมการให้บริการ One Stop Services และจัดสรรพื้นที่สำหรับศูนย์ภาษาและอาเซียน ณ ชั้น 7