หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

26 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 2566

เกณฑ์การประเมิน

การประเมินตนเอง

1. มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร และผู้แทนบุคลากรห้องสมุดเพื่อ ร่วมกันวางแผนและกำหนดแผนงานพัฒนา ห้องสมุดสีเขียวไว้ ในแผนงานประจำปี มีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินการตามแผน และมีการรายงานผลตามแผนไม่ต่ำกว่าปีละ 2 ครั้ง

5.1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โดยผู้อำนวย การสำนักวิทยบริการฯ ได้มีนโยบายด้านการพัฒนาห้องสมุด สีเขียวตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่ปี 2563 และได้กำหนดนโยบายด้านพลังงานขึ้นมา ใหม่อีกครั้งในปี 2565 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (เอกสารหมายเลข 5.1-1) ประกาศประชาสัมพันธ์นโยบายไว้บน เว็บไซต์ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่ http://library.yru.ac.th/ ปิดประกาศวิสัยทัศน์พันธกิจแจ้ง ผู้ใช้บริการ ภายในศูนย์บรรสารสนเทศรับทราบตั้งแต่ปี 2563
(เอกสารหมายเลข 5.1-2) ศูนย์บรรณสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯมีการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวโดย ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง(เอกสารหมายเลข 5.1-3) ศูนย์บรรณ สารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จึงมี คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ พัฒนาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสู่ มาตรฐานห้องสมุด สีเขียว เพื่อร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (เอกสารหมายเลข 5.1-4) และได้จัดทำบรรจุ โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 5.1-5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 5.1-6) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสาร หมายเลข 5.1-7) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป รวมทั้งได้จัดทำแผนการดำเนินงานหมวดที่ 5 การบริหารจัดการ และการให้บริการห้องสมุด (เอกสารหมายเลข 5.1-8) ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้มีการดำเนินงานแล้วเสร็จทุกโครงการ/กิจกรรม ได้จัดทำรายงานผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รอบๆ ละ 6 เดือน (เอกสารหมายเลข 5.1-9) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รอบๆ ละ 6 เดือน (เอกสารหมายเลข 5.1-10) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รอบๆละ 6 เดือน (เอกสารหมายเลข 5.1-11) ในการดำเนินงานพัฒนาสำนักวิทยบริการสู่ห้องสมุดสีเขียว มีการกำกับติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานสำนักวิทยบริการฯ เป็นระยะๆ โดยที่ประชุมคณะ กรรมการบริหารงานสำนักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการติดตามทุก 45 วัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง 2565 มีการติดตามเป็นคราวๆ ไป (เอกสารหมายเลข 5.1-12)

2. มีแผนงานและการจัดกิจกรรมให้บุคลากรห้องสมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีส่วนใน การแสดงความคิดเห็น

5.2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัด ทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 5.2-1) แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 5.2-2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (เอกสารหมายเลข 5.2-3) และกำหนด แผนการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 5.2-4) ในแต่ละปีมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

       1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

            1. 1 กิจกรรมอบรม “การพัฒนามาตรการส่งเสริมการ เป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว” ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากทุกหลักสูตร หลักสูตรละ 2 คน รวม ทั้งสิ้น 102 คน (เอกสารหมายเลข 5.2-5)

            1.2 กิจกรรมประกวดโครงการห้องสมุดสีเขียว (เอกสารหมายเลข 5.2-ุุ6)

             1.3 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กิจกรรมแปลงร่างวัสดุเหลือใช้ และ กิจกรรมสนุกอ่าน สนุกคิด โดยรับสมัครนักเรียนชั้น ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ามาทำกิจกรรม ภายในศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 5.2-7)

        2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ ได้จัด ทำมุมความรู้ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น ได้วาง กล่องรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ใช้ บริการร่วมแสดงความคิดเห็น (เอกสารหมายเลข 5.2-8) และได้มีการจัดกิจกรรมดังนี้
            2.1 กิจกรรมอบรมหัวข้อ “การประหยัดพลังงานและ สิ่งแวดล้อม” (เอกสารหมายเลข 5.2-9)
            2.2 กิจกรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟฟิกในหัวข้อ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมง่าย ๆ ภายในห้องสมุด  (เอกสารหมายเลข 5.2-10)
            2.3 ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจ ต่อการใช้ บริการศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 พร้อมนำผล ที่ได้ไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 5.2-11)
          2.4 ได้ทำสำรวจความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้ บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ดี (เอกสารหมายเลข 5.2-12)

            ในส่วนของผู้ประกอบการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้ประชุมร่วมกับบริษัทพนักงานรักษา ความสะอาดเพื่อชี้แจงนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักวิทยบริการฯ  และการเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 5.2-13) (หน้า 4-5) และทำได้ดำเนินการจัดทำ Facebook Chatbot ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ร้องเรียนและแจ้งปัญหาจากการรับบริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 5.2-14)

            ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ ฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เตรียม ความพร้อม เมื่อเกิดอัคคีภัยผ่านระบบออนไลน์ ให้กับบุคลากร ห้องสมุด บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ บุคลากรสำนักงาน ผู้อำนวยการ พนักงานทำความสะอาด และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมรับทราบวิธีการและฝึกปฏิบัติด้วย (เอกสารหมายเลข 5.2-15)

         3) ในปีประมาณ 2565 ได้ดำเนินการเข้าร่วมและ จัดกิจกรรม ดังนี้

         3.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อม GREEN UNIVERSITY "กิจกรรม สร้างสรรค์ กุหลาบหอม จากใบเตย” (เอกสารหมายเลข 5.2-16)

       3.2 ประกวดคลิปวิดโอสั้น หัวข้อ “โลกร้อนขึ้น 1.2 องศาฯ มนุษย์จะเจอภัยร้ายอะไรบ้าง?” (เอกสารหมายเลข 5.2-17)

      3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AMERICAN CORNERS AIR QUALITY LEANING EMPOWERMENT (ACAQLE) (เอกสารหมายเลข 5.2-18)

     3.4 อบรมสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) สู่หน่วยงานต้นแบบ (เอกสารหมายเลข 5.2-19)

     3.5 อบรมการสร้างจิตสำนึกและการสร้างวินัย ด้วย 7ส  (เอกสารหมายเลข 5.2-20)

     3.6 อบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  (เอกสารหมายเลข 5.2-21)

3. มีแผนงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งที่จัดซื้อและ/หรือการขอรับบริจาคในแต่ละปีงบประมาณและมีรายงานแสดงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 300 รายการและจัดเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ

5.3 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีแผนงาน และดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 5.3-1) แผนงานและดำเนินการจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 5.3-2) แผนงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารหมายเลข 5.3.3)  และรายการทรัพยากร สารสนเทศที่ดำเนินการจัดหา ประจำปี 2563 (เอกสารหมายเลข 5.3-4) รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่ดำเนินการจัดหา ประจำปี 2564 (เอกสารหมายเลข 5.3-5) รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ดำเนินการจัดหา ประจำปี 2565 (เอกสารหมายเลข 5.3-6) รวมถึงการขอรับบริจาคทรัพยากร สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยการส่ง บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการประหยัดพลังงานต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 5.3-7) โดยได้ดำเนินการจัดทำเป็นแนะนำ หนังสือเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางหน้าเว็บ https://library.yru.ac.th/ (เอกสารหมายเลข 5.3-8) (เอกสารหมายเลข 5.3-8-1) และตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 (เอกสารหมายเลข 5.3-9)ของห้องสมุด และได้รวบรวมข้อมูลรายงานจำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทรัพยากร สารสนเทศทั้งหมด ทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีให้บริการในห้องสมุด จำนวน 12,043 รายการ และมีสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน  4,579  รายการ   (เอกสารหมายเลข 5.3-10)  แนะนำแหล่งข้อมูล E-Book (ฟรี) เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 128 รายการ (เอกสารหมายเลข 5.3-11)

4. มีบริการสืบค้นสารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศ และการส่งเสริม การใช้สารสนเทศรวมทั้งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการแลก          เปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่าง ห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.4 งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดให้บริการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ จาก WebOPAC ลิงก์ https://opac.yru.ac.th/main/index.aspx ฐานข้อมูล ออนไลน์ทั้งที่บอกรับเองและ สกอ. บอกรับให้ใช้ร่วมกัน เข้าสืบค้นได้ที่ http://library.yru.ac.th/ เมนูฐานข้อมูล ออนไลน์ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้บริการ โดยได้บรรจุกิจกรรมลงในแผนการ บริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2565 (เอกสารหมายเลข 5.4-1) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียน อบรมตามตารางที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้หรือแจ้งความจำนงเข้าฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศมายังศูนย์บรรณสารสนเทศ ผลการจัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นฯ (เอกสารหมายเลข 5.4-2)
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด ปี 2564 (เอกสารหมายเลข 5.4-3) และปี 2565 (เอกสารหมายเลข 5.4-4) และจัดกิจกรรมนำชมห้องสมุด (เอกสารหมายเลข 5.4-5) ตามแต่ผู้ใช้บริการต้องการได้ทุกวัน-เวลา และมีการให้บริการยืม ระหว่างห้องสมุดแก่สมาชิกในเครือข่าย ดังรายงานผลการ ดำเนินงาน การบริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด (เอกสารหมายเลข 5.4-6) และได้จัดทำอินโฟกราฟิกและวิดีโอ สาธิตการสืบค้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข 5.4-7)

5. มีแผนงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีรูปแบบ หลากหลายสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

5.5 งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อกำหนดงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 5.5-1) โครงการ พัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารหมายเลข 5.5-2) และได้บรรจุกิจกรรมส่งเสริมการอ่านลงในแผน การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2563 ถึง ปี พ.ศ.2565 (เอกสารหมายเลข 5.4-3) 

สรุปผลกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้น 5 กิจกรรม  ดังนี้

     1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน“ปริศนาล่าท้าโจทย์”
(เอกสารหมายเลข 5.5-4)

     2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน“คิวอาร์โค้ดพาโชค”
(เอกสารหมายเลข 5.5-5)

     3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "คูปองสอยดาว”
(เอกสารหมายเลข 5.5-6)

             4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สะสมคูปองแลกรางวัลผ่านการยืมหนังสือด้วยระบบออนไลน์" (เอกสารหมายเลข 5.5-7)

             5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ท้านักอ่าน ล่าโจทย์ปริศนา คว้ารางวัล” (เอกสารหมายเลข 5.5-8)

        กิจกรรมอบรมให้ความรู้จำนวน 12 หัวข้อ

     1. จัดอบรมหัวข้อ“พัฒนามาตรการส่งเสริมการเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว” จัดอบรมให้กับนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.5-9)

     2. จัดอบรมในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม” จัดให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ศูนย์บรรณสาร สนเทศ (เอกสารหมายเลข 5.5-10)

     3. จัดอบอบรมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด สีเขียว“หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน ห้องสมุดสีเขียว” จัดให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 5.5-11)

     4. จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เรื่อง “การทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน” จัดให้กับบุคลากร ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 5.5-12)

     5. กิจกรรมอบรมการดับเพลิงขั้นต้นการฝึกซ้อม ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดให้กับบุคลากรสำนัก วิทยบริการ และพนักงานทำความสะอาด (เอกสารหมายเลข 5.5-13)

             6. ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “ความท้าทาย ของห้องสมุด สู่ความยั่งยืนและ CARBON NEUTRALITY” (เอกสารหมายเลข 5.5-14)

            7. ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุด สีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย"  (เอกสารหมายเลข 5.5-15)

            8. โครงการพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อม GREEN UNIVERSITY "กิจกรรม สร้างสรรค์ กุหลาบหอม จากใบเตย” (เอกสารหมายเลข 5.5-16)

            9. เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ : การจัดการขยะ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ? (เอกสารหมายเลข 5.5-17)

            10. ประชุมออนไลน์หัวข้อ “การเตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวประจำปี พ.ศ.2565” (เอกสารหมายเลข 5.5-18)

            11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AMERICAN CORNERS AIR QUALITY LEANING EMPOWERMENT (ACAQLE)  (เอกสารหมายเลข 5.5-19)

            12. อบรมสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) สู่หน่วยงานต้นแบบ หัวข้อ การกำจัดขยะมูลฝอย  (เอกสารหมายเลข 5.5-20)

             นอกจากนี้ในแต่ละปียังได้จัดกิจกรรมสอนการรู้สารสนเทศ และจัดทำสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำ ปีงบประมาณ 2563 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เอกสารหมายเลข 5.5-21) เพื่อนำผลการดำเนินงานไป ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป และได้ดำเนินจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุด สีเขียวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน http://greenlibrary.yru.ac.th/

6. มีแผนงานและจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี

5.6 ศูนย์บรรณสารสนเทศได้จัดทำโครงการพัฒนาการ จัดการ สภาพแวดล้อมไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพื่อกำหนดงบประมาณในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารหมายเลข 5.6-1) และได้บรรจุกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมลงในแผนการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2565 (เอกสารหมายเลข 5.6-2) กิจกรรมศึกษาดูงานห้องสมุดต้นแบบ ดังนี้

1. บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศเดินทางไปศึกษาดูงาน การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพรชบุรี วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 5.6-3)

2. ตัวแทนบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี” ณ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.6-4)

3. ตัวแทนบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เดินทางศึกษาดูงาน ห้องสมุดสีเขียว (GREEN LIBRARY) และสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วันที่ 24-25 ส.ค.63 (เอกสารหมายเลข 5.6-5)

4. บุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานและบำรุงรักษา โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงานเพื่อความมั่นคงของการใช้ไฟฟ้าอย่างยั่่งยืน วันที่ 11 ก.ย. 2563  (เอกสารหมายเลข 5.6-6)

5. จัดอบรมในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” จัดให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ วันที่ 3 มี.ค 2564  (เอกสารหมายเลข 5.6-7)

 6. จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว“หัวข้อ การเตรียม ความพร้อมในการเข้ารับการประเมินห้องสมุดสีเขียว” จัดให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ วันที่ 3 มี.ค 2564 (เอกสารหมายเลข 5.6-8)

7. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เรื่อง การทำกิจกรรมชดเชย คาร์บอน จัดให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ วันที่ 15 ก.ค. 2564  (เอกสารหมายเลข 5.6-9)

8. กิจกรรมอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อม ดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการ และพนักงานทำความสะอาด วันที่ 8 ก.ค. 2564  (เอกสารหมายเลข 5.6-10)

9. ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “ความท้าทายของห้องสมุด สู่ความยั่งยืนและ CARBON NEUTRALITY” วันที่ 22 ธันวาคม 2564 (เอกสารหมายเลข 5.6-11)

10. ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย" วันที่ 17 มกราคม 2565 (เอกสารหมายเลข 5.6-12)

11. โครงการพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อม GREEN UNIVERSITY "กิจกรรม สร้างสรรค์ กุหลาบหอมจากใบเตย” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 (เอกสารหมายเลข 5.6-13)

12. เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ : การจัดการขยะ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ? วันที่ 22 เมษายน 2565 (เอกสารหมายเลข 5.6-14)

13. ประชุมออนไลน์หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรับการตรวจ ประเมินห้องสมุดสีเขียวประจำปี พ.ศ.2565” วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (เอกสารหมายเลข 5.6-15)

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AMERICAN CORNERS AIR QUALITY LEANING EMPOWERMENT (ACAQLE) วันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 (เอกสารหมายเลข 5.6-16)

15. อบรมสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) สู่หน่วยงานต้น แบบ หัวข้อ การกำจัดขยะมูลฝอย วันที่ 24 มิถุนายน 2565 (เอกสารหมายเลข 5.6-17)

16. อบรมการสร้างจิตสำนึกและการสร้างวินัย ด้วย 7ส (เอกสารหมายเลข 5.6-18)

17. อบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (เอกสารหมายเลข 5.6-19)

7. มีแผนงานและดำเนินจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดปี

5.7 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนด กิจกรรมประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมลงแผนการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2563 ถึง ปี พ.ศ. 2565 (เอกสารหมายเลข 5.7-1

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

1.  จัดประกวดโครงการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว (เอกสารหมายเลข 5.7-2) 

2. จัดทำบอร์ดให้ความรู้ “รู้หรือไม่ขยะแต่ละชนิดใช้เวลานาน เท่าไหร่ในการย่อยสลาย” จัดตั้งแต่ปี 2563-ปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 5.7-3)
3. จัดทำบอร์ดให้ความรู้ “Energy Saving Tips : มุมให้ความรู้ ด้านการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม” (เอกสารหมายเลข 5.7-4)
4. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ ถูกต้อง“กิจกรรม แปลงร่างวัสดุเหลือใช้” (เอกสารหมายเลข 5.7-5)
5. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง “กิจกรรม สนุกอ่าน สนุกคิด สนุกประดิษฐ์” (เอกสารหมายเลข 5.7-6)
6. งดบริการแก้วกระดาษตามจุดบริการน้ำดื่ม และรณรงค์ให้ ผู้ใช้บริการนำแก้วน้ำดื่มส่วนตัวมาเอง จัดตั้งแต่ปี 2563-ปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 5.7-7)
7. โครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมไปสู่มหาวิทยาลัย สีเขียว“กิจกรรมเศษผ้าสร้างสุข” จัดตั้งแต่ปี 2563 -ปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 5.7-8)
8. โครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัย สีเขียว“กิจกรรมโครงการสร้างสุขสีเขียว เพื่อห้องสมุดสีเขียวสู่ Green YRU” จัดตั้งแต่ปี 2563-ปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 5.7-9)
9. โครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อม ไปสู่มหาวิทยาลัย สีเขียว“กิจกรรมหนูน้อยนักอนุรักษ์ถังขยะ” จัดตั้งแต่ปี 2563-ปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 5.7-10)
10. โครงการห้องสมุดสีเขียว“ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า” จัดตั้งแต่ ปี 2563-ปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 5.7-11)
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
1. กิจกรรมประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมง่าย ๆ ภายในห้องสมุด" จัดตั้งแต่ปี 2564-ปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 5.7-12)
2. กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว "กิจกรรม LET'S SHARE !!!” (เอกสารหมายเลข 5.7-13)
3. กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว "ขอรับบริจาคถุงผ้า เพื่อให้ผู้ใช้ บริการ ยืมใส่หนังสือ" จัดตั้งแต่ปี 2564-ปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 5.7-14)
4. บอร์ดอินโฟกราฟฟิกให้ความรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งแต่ปี 2564-ปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 5.7-15)
5. กิจกรรมขอรับบริจาคขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเพื่ออัพไซเคิล เป็นชุด PPE จัดตั้งแต่ปี 2564-ปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 5.7-16)
6. จัดบอร์ดนิทรรศการรวมใจประหยัดพลังงาน จัดตั้งแต่ปี 2563-ปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 5.7-17)

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

1. จัดบอร์ดนิทรรศการ “รักษ์โลก ลดขยะ” (เอกสารหมายเลข 5.7-18)

2. จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อม GREEN UNIVERSITY "กิจกรรม สร้างสรรค์ กุหลาบหอมจากใบเตย” (เอกสารหมายเลข 5.7-19)

3. ประกวดคลิปวิดโอสั้น หัวข้อ “โลกร้อนขึ้น 1.2 องศาฯ มนุษย์จะเจอภัยร้ายอะไรบ้าง?” (เอกสารหมายเลข 5.7-20)

     นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศเป็นประจำ ตลอดทั้งปี คือ กิจกรรมอบรมการสืบค้นฯ (เอกสารหมายเลข 5.7-21) กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (เอกสารหมายเลข 5.7-22) และจัดกิจกรรมนำชมห้องสมุด (เอกสารหมายเลข 5.7-23)  และมีการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดแก่สมาชิกใน เครือข่าย ดัง สถิติการบริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด
(เอกสารหมายเลข 5.7-24