ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาระบบจัดการสภาพแวดล้อม Green University

27 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม

โครงการพัฒนาระบบจัดการสภาพแวดล้อม Green University : กิจกรรมพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) และกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
เรื่อง “สร้างจิตสำนึกและการสร้างวินัยด้วย 7ส”
วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


 1. คำสั่ง มรย. ที่ 4479/2565 ให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมอบรม
   
 2. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 
   
 3. กำหนดการอบรม
   
 4. เอกสารประกอบการอบรม
   
 5. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
  1. ​​​Pre – test
  2. Post -test
    
 6. แบบประเมินความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรม