อบรม สร้างจิตสำนึกและการสร้างวินัยด้วย 7ส

1 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (1 สิงหาคม 2565) เวลา 13.00-17.00 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาระบบจัดการสภาพแวดล้อม Green University กิจกรรมพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) และกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ในเรื่อง “สร้างจิตสำนึกและการสร้างวินัยด้วย 7ส โดยได้รับเกียรติจากดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดพิธี กล่าวรายงานโดยอาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ และได้รับเกียรติจากคุณทนงศักดิ์ สุไลมาน นักวิชาการสาธารณสุขอิสระเป็นวิทยากร ซึ่งมีอาจารย์ และบุคลากร จาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์ภาษาและอาเซียน ศูนย์ส่งเสริมและการทำผลงานทางวิชาการ และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 50 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา