เชิญเข้าร่วมการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

5 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาระบบจัดการสภาพแวดล้อม Green University

กิจกรรมพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) และกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 1. คำสั่ง มรย. ที่ 4478/2565 ให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมอบรม
   
 2. กำหนดการอบรม
   
 3. เอกสารประกอบการอบรม
   
 4. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
  - Pre – test
  - Post -test

   
 5. แบบประเมินความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรม