โครงการพัฒนาระบบจัดการสภาพแวดล้อม Green University กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เรื่อง“การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

10 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบจัดการสภาพแวดล้อม Green University กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เรื่อง“การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดพิธี โดยมีวิทยากรจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ได้แก่ คุณเจ๊ะมะรูดิง เจ๊ะโซ๊ะ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คุณอาดนัน มามะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ และ พ.จ.อ.โมฮำมัดอามีน เจ๊ะเล๊าะ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และแม่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจรวมถึงตระหนักถึงการป้องกันการเกิดอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ (2) เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินจากอัคคีภัย ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุม (หลูหุ้ย) ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา