กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หัวข้อ “3Rs FOR YRU: REUSE REDUCE RECYCLE”

10 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบจัดการสภาพแวดล้อม Green University กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) :การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หัวข้อ “3Rs FOR YRU: REUSE REDUCE RECYCLE” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิต ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ผลงานเชิงออกแบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ 3Rs ได้แก่ การลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่  ทั้งนี้อาจนำไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคตได้ ทั้งนี้ทางศูนย์บรรณสารสนเทศได้รับเกียรติจากคณะกรรมการการตัดสินจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ อ.ดร. รัชดา บุญแก้ว อ.สรียา หมัดอาด้ำ อ.จันทรา โอระสะ อ.บูขอรี ลือโมะ และอ.อัฟฎอล อาแว  ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ผ่านการตัดสินรอบแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 13 ทีม และมีทีมที่ได้รับรางวัล จำนวน 5 ทีม 
             ผลการประกวดจะประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศและ Page Facebook ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยจะมีการมอบรางวัล ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเวลา 12.30 น.