กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เรื่อง การเข้ารับการประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565

11 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อม Green University กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เรื่อง การเข้ารับการประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565 นำโดยอาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์จารุณี การี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบออนไลน์ภายใต้ข้อจำกัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจำนวน 4 ท่าน ดังนี้
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน
นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน ผู้ตรวจประเมินท่านที่ 1
นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้ตรวจประเมินท่านที่ 2
นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ เลขานุการคณะผู้ตรวจประเมิน
ผลการตรวจประเมินศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศฯ ซึ่งเป็นห้องสมุดสีเขียวแห่งแรกของสามจังหวัดชายแดนใต้และแห่งแรกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้อีกด้วย