พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หัวข้อ “3Rs FOR YRU: REUSE REDUCE RECYCLE”

11 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หัวข้อ “3Rs FOR YRU: REUSE REDUCE RECYCLE” โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและเผยแพร่ คุณอิสรา แสงสุวรรณ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งมีผู้ชนะการประกวด ดังนี้
รางวัลที่ 1  ชื่อผลงาน “กระเป๋าจักสานซองกาแฟ”
                นายเฟาซาน  ดอมะ นายรอฟีอีย์  แลคอ และนางสาวพาญีลา เจ๊ะเละ
รางวัลที่ 2 ชื่อผลงาน “ที่แขวนของ”
    นางสาวรุุสลีนา  มูซอ นางสาวพิมพ์มาดา  คาเวง และนางสาวอานีซะห์ มะมิง 
รางวัลที่ 3 ชื่อผลงาน “กระต่ายขูดมะพร้าว”
                นายมูฮัมหมัดซาดัม  มิง และนายอาลาฟิต  ตาเยะ
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน “เก้าอี้วงล้อ”
                นายกาลัม  ยะโก๊ะ และนางสาวนูรฟาตีฮะห์  อาแวสือนิ