เข้าร่วมกิจกรรประชุมสามัญประจำปีและประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)

30 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09:00-16:30 น. ทางผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรประชุมสามัญประจำปี และประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)

เวลา 09.00-12.00 น. เป็นการประชุมสามัญประจำปีชี้แจงผลการดำเนินงานของชมรมห้องสมุดสีเขียวในรอบปีที่ผ่านมา โดยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว และการบรรยายพิเศษเรื่อง “ฝ่าวิกฤตโลกร้อน กับห้องสมุดสีเขียว” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 เวลา 13.00-16.30 ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 (ประจำปี 2565) โดยมีการชี้แจงผลการผลการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2564 และ 2565 แผนการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2566 แผนการปรับปรุงมาตรฐานและเกณฑ์การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2567  ระบบบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และแผนและผลการดำเนินงานของห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว