เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง "กระบวนการสิ่งแวดล้อมวิถีใหม่"

13 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (13 ธันวาคม 2565) ทางบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ม.หาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 10 คน เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง "กระบวนการสิ่งแวดล้อมวิถีใหม่" เป็นการเสวนาโดยการเชิญสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนและสังคมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการลงมือทำและเรียนรู้แบบไม่แยกส่วน โดยเป็นการเสวนาผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จัดโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย