การจัดทำถังดักไขมันและการคัดแยกขยะ

16 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (14 ธ.ค. 65) เวลา 09.00 -12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาสำนักงานสีเขียว (GreenOffice) เรื่อง การจัดทำถังดักไขมันและการคัดแยกขยะ  ให้แก่บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา และศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ณ บริเวณหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.อุบล ตันสม เป็นประธาน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ซันวานี จิใจ, ผศ.ดร.นฤมล พันธ์ทวีทรัพย์ และ ดร.รอมสัน หมาดมานัง จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการจัดทำถังดักไขมันและการคัดแยกขยะ และเป็นหน่วยงานต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมพัฒนาสำนักงานในการเข้าสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)