อบรม "การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก"

15 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน หัวข้ออบรม "การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก"  โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกต้องเพื่อเข้ารับการประเมินห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณเพชรประกายแก้ว​ ดวงหฤทัยทิพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 32 คน จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet