https://www.public-table.com/

pengeluaran hk

JPTOTO

JPTOTO

toto slot

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ในหัวข้อ 1 กระถาง 1 ต้นไม้ เนื่องในวันราชภัฏ

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ในหัวข้อ 1 กระถาง 1 ต้นไม้ เนื่องในวันราชภัฏ

14 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567 ) เวลา 13.30 - 16.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน  กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ในหัวข้อ 1 กระถาง 1 ต้นไม้ เนื่องในวันราชภัฏ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรเกิดการผ่อนคลายจากการนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน และมีสมาธิ สติในการทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในห้องสมุด เพิ่มความร่มรื่นและช่วยลดมลภาวะทางอากาศ และเพื่อขับเคลื่อนการเป็น Green University ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวเปิดพิธิ และ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ มุมห้องสมุดสีเขียว ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา