https://www.public-table.com/

pengeluaran hk

JPTOTO

JPTOTO

toto slot

กิจกรรมจัดมุมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Corner)

กิจกรรมจัดมุมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Corner)

16 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม


        เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2567 บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนและมีการจัดมุมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  (Green Corner) ให้แก่โรงเรียน เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและปลูกฝังความรู้ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้แก่คุณครู และนักเรียน ร่วมทั้งผู้ปกครองของนักเรียน ได้เข้ามาเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้อย่างต่อเนื่อง