หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

26 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 2566

หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

เกณฑ์การประเมิน

การประเมินตนเอง

1. มีแผนงานและดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าน้ำ และทรัพยากร

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนิน งานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยได้จัดทำแผนงานโครงการ และมาตรการจัดการทรัพยากรและพลังงานในปีพ.ศ.2564 (เอกสารหมายเลข 3.1-1) และปรับปรุงแผนงานของปีพ.ศ.2565 (เอกสารหมายเลข 3.1-2) ที่สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green YRU Green University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว (Green Library) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 6148/2563 เพื่อช่วยกันดำเนินงานและกำกับ ติดตามผล การดำเนินงาน (เอกสารหมายเลข 3.1-3) การกำหนดให้ มีนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารงานห้องสมุด นโยบาย การดำเนินงานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 3.1-4) และมีการประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการ ทรัพยากรและพลังงานให้กับบุคลากรของ ห้องสมุด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันที่ชัดเจน (เอกสารหมายเลข 3.1-5) 

      ในปีพ.ศ.2564 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มีการส่งเสริมการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ดังนี้

1. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ห้องสมุด (เอกสารหมายเลข 3.1-6)

2. มีการลดการเปิดไฟในพื้นที่ที่ไม่จำเป็น โดยการติดเชือก สวิชท์กระตุกไฟเมื่อต้องการค้นหาหนังสือตามตู้หนังสือ (เอกสารหมายเลข 3.1-7)

3. ติดตั้งไฟเซนเซอร์อัตโนมัติบริเวณหน้าห้องน้ำและในห้องน้ำ ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 6 (เอกสารหมายเลข 3.1-8)

4. จัดทำป้ายรณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ได้ติดตาม จุดต่าง ๆ ภายในห้องสมุด และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ (เอกสารหมายเลข 3.1-9) 

2. มีแผนงานและดำเนินการลดปริมาณของเสีย

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัด ทำแผนงานการจัดการขยะมูลฝอยของปีพ.ศ.2564 และปีพ.ศ.2565 (เอกสารหมายเลข 3.2-1) และได้ดำเนิน การโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามแผนการดำเนินงาน (เอกสารหมายเลข 3.2-2) อย่างต่อเนื่องใน ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง  

3. มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพื่อควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนด มาตรการ ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 3.3-1) เพื่อควบคุมการดำเนินงานภายใน ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ให้อยู่ภายใต้ การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการ ควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการตามข้อกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ (เอกสารหมายเลข 3.3-2) และมีการบำรุงรักษาตามข้อกำหนดฯ ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 3.3-3)

4. มีการสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำ และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงาน ที่กำหนด  

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มีการณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร ผู้ใช้บริการเข้าใจเรื่องการ ประหยัด พลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำ และทรัพยากร ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ โดยเผยแพร่ประกาศนโยบายห้องสมุดสีเขียว สติ๊กเกอร์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้บุคลากร และผู้ใช้บริการตระหนักถึงการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (เอกสารหมายเลข 3.4-1)

5. มีการกำหนดแผนงานและดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและ บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน คู่มือการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด หรือสินค้าชุมชนเพื่อใช้ในกิจกรรม การให้บริการของห้องสมุด รวมทั้ง กิจกรรมการประชุมและจัด นิทรรศการ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิง บัญชี รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของศูนย์ บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ (เอกสารหมายเลข 3.5-1) และกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 3.5-2)  และได้มีการจัดซื้อ /จัดจ้างสินค้าและบริการเพื่อใช้ในกิจกรรมการให้บริการ การบริหารจัดการ การประชุม และการจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของห้องสมุด (เอกสารหมายเลข 3.5-3) 

6. มีแผนการและดำเนินการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ที่มีในห้องสมุด ตามแผนอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มีแผนการดำเนิน งานการจัดการทรัพยากรและพลังงาน ได้กำหนดแผนย่อยใน การดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบลิฟท์ ระบบไฟฟ้า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เอกสารหมายเลข 3.6-1) ซึ่งมีการตรวจเช็ค การบำรุงรักษา ระบบต่าง ๆ ตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ของระบบ ภายในห้องสมุด (เอกสารหมายเลข 3.6-2) 

7. มีแผนงานและดำเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมาณ การใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ และทรัพยากรอื่น ๆ โดยมีการรายงานผลเป็นประจำทุกปี พร้อมกับเปรียบเทียบ ข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มีการรวบรวมและ บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ขยะ น้ำ เชื้อเพลิง (น้ำมัน) กระดาษ (เอกสารหมายเลข 3.7-1) เป็นประจำทุกเดือน พร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการอย่าง ชัดเจน (เอกสารหมายเลข 3.7-2)

8. มีแผนงานและดำเนินการด้านการส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม หรือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email), การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (eMeeting) หรือระบบอื่น ๆ เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำแผน การดำเนินงานลดการใช้พลังงาน จากการใช้กระดาษ ได้แก่ การจัดประชุม ใช้รูปแบบประชุมออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 3.8-1) การแจ้งเวียนเอกสาร คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ รวมทั้ง การมอบหมายงาน การติดตามงาน ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หากมีการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการใช้สื่อ Social Media เช่น messenger, line และการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการอบรม ใบลงทะเบียน ซึ่งจะใช้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น (เอกสารหมายเลข 3.8-2)

9. มีแผนงานและดำเนินการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำแนกจุดหรือกิจกรรมการปรับปรุง วางแผนและดำเนินมาตรการ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือการทำกิจกรรม ชดเชยคาร์บอน

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำแผนการ ลดประมาณก๊าซเรือนกระจกของปีพ.ศ.2564 และมีการปรับ ปรุงแผนการดำเนินงานของปีพ.ศ.2565 เพื่อให้สอดคล้อง กับการดำเนินงานในปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 3.9-1) ซึ่งจำแนกจุดหรือกิจกรรมการปรับปรุง วางแผนและดำเนิน มาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/ หรือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน โดยมีการบันทึกเป็นตาราง แสดงค่าระดับของดัชนีการใช้พลังงาน EUI และ CFO (เอกสารหมายเลข 3.9-2) พร้อมรายงานการลดปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก (เอกสารหมายเลข 3.9-3)