ติดต่อเรา

greenlib

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073-299675 ต่อ 23300
อีเมล libraryinfo@yru.ac.th