หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

26 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) การดำเนินงานตามเกณฑ์

หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมิน

การประเมินตนเอง

1. มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยผู้บริหารห้องสมุด รวมทั้ง รับฟังความเห็นจากบุคลากรและผู้รับบริการ และเสนอให้คณะ กรรมการประจำหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับ เหนือชั้นขึ้นไป รับทราบ ชี้แจงบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มรับทราบ ได้แก่ บุคลากรผู้รับบริการ และผู้ประกอบการ

6.1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดทำแผนต่างๆ เพื่อใช้เป็น เครื่องมือกำหนดทิศทางการดำเนินงานพัฒนาสู่ห้องสมุดสีเขียว ดังนี้

6.1.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 30) (เอกสารหมายเลข 6.1-1) โดย บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร (SWOT) และได้จัดให้มีช่องทางการรับฟังความเห็นจาก บุคลากรและผู้รับบริการหลายช่องทาง เช่น การสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับริการ ปี 2563 (เอกสารหมายเลข 6.1-2) ปี 2564 (เอกสารหมายเลข 6.1-3) และมีการปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ (เอกสารหมายเลข 6.1-4) สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และยังได้ประชุมร่วมกับบริษัทพนักงานรักษาความสะอาดเพื่อชี้แจงนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักวิทย บริการฯ และการเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 6.1-5

2. มีแผนงานและดำเนินแจ้งบุคลากรห้องสมุดจะต้องเข้าร่วมการอบรม ที่หน่วยงานจัด หรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนา หรือศึกษา หาความรู้ เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือ สิ่งแวดล้อม และกำหนดภาระงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรม และ/หรือ การให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

6.2 สำนักวิทยบริการฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (เอกสารหมายเลข 6.2-1) มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม ดังสรุปรายงานผลโครงการอบรม เชิงวิชาการเรื่อง “การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในหน่วยงาน”  (เอกสารหมายเลข 6.2-2) การอบรม เรื่อง การเตรียม ความพร้อมสำหรับรองรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (เอกสารหมายเลข 6.2-3) โครงการอบรมการพัฒนาระบบ การจัดการ สภาพแวดล้อม Green University กิจกรรมพัฒนา ห้องสมุดสีเขียว เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (เอกสารหมายเลข 6.2-4)  การศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 6.2-5) นอกจากนี้ เมื่อมีการจัด โครงการ /กิจกรรม ต่างๆ เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม จะมีคำสั่งให้บุคลากรร่วมกันทุกคน ทุกฝ่าย เช่น บุคลากรเข้าร่วม งานกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day (เอกสารหมายเลข 6.2-6) การอบรมการใช้งานและบำรุงรักษา โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงานเพื่อความมั่นคงของการใช้ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน (เอกสารหมายเลข 6.2-7) มีการมอบหมายภาระงานหลัก ให้รอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสำนักวิทยบริการสู่ห้องสมุดสีเขียวโดยกำหนดอยู่ในหนังสือรับมอบนโยบายการบริหารของรองผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) หน้า 4 (เอกสารหมายเลข 6.2-8) และมีการมอบหมายตัวชี้วัดเรื่องการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว แก่เจ้าหน้าที่ (เอกสารหมายเลข 6.2-9

3. มีแผนงานและดำเนินการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ที่ดำเนินการในอาคารห้องสมุด หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง กับกิจการห้องสมุด ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) หรือตามรายละเอียดที่ห้องสมุดกำหนด

6.3 สำนักวิทยบริการ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาสำนัก วิทยบริการสู่ห้องสมุดสีเขียว (เอกสารหมายเลข 6.3-1) กำหนดแผนงานและมาตรการจัดการทรัพยากรและพลังงาน (เอกสารหมายเลข 6.3-2) และแนวปฏิบัติการใช้พื้นที่ห้องศึกษา ค้นคว้า (เอกสารหมายเลข 6.3-3) พร้อมกับประชุมกับบริษัท พนักงาน รักษาความสะอาดเพื่อชี้แจงให้ทราบ นโยบายการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 6.3-4) และได้จัดทำประกาศ-ข้อปฏิบัติการเข้าทำงานภายใน ศูนย์บรรณสารสนเทศเพื่อแจ้งผู้ใช้บริการ (เอกสารหมายเลข 6.3-5)

4. มีแผนงานและดำเนินแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบนโยบาย และขอความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   

6.4 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดทำป้ายประกาศนโยบาย การพัฒนา สู่ห้องสมุดสีเขียว มาตรการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปิดแจ้งไว้ในบริเวณศูนย์บรรณ สารสนเทศ(เอกสารหมายเลข 6.4-1)   ประกาศบนเว็บไซต์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 6.4-2) และประกาศเฟสบุ๊ค (เอกสารหมายเลข 6.4-3) เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ บริการได้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนเพื่อช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเมื่อมาใช้บริการ และได้จัดทำประกาศ-ข้อปฏิบัติการเข้าทำงานภายใน ศูนย์บรรณสารสนเทศเพื่อแจ้งผู้ใช้บริการ (เอกสารหมายเลข 6.4-4) และได้ส่งบันทึกข้อความไปยังหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  (เอกสารหมายเลข 6.4-5)