สวท. จัดอบรมปฏิบัติการ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (GREENOFFICE) เรื่อง ความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 

วันนี้ (30 ส.ค. 66) เวลา 09.00 -12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (GreenOffice) เรื่อง ความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 56 คน โดยแบ่งเป็นผู้หญิงจำนวน 35 คน ผู้ชายจำนวน 21 คน ณ บริเวณหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2  และบริเวณลานชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน วิทยากรโดย นายขัตติยะ นวลแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ การมีสติ รวมถึงความปลอดภัย ในการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยงาน เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานควรให้ความสำคัญและรับมือเพื่อเตรียมความพร้อมกับการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และเป็นหน่วยงานต้นแบบการพัฒนาสำนักงาน ในการเข้าสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)