nassocal.org

เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)”

เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)”

1 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2567บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)”  (ผ่านระบบออนไลน์) จัดโดยกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมวิทยาศาสตร์บริการ