ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

การดำเนินงานจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำขวัญ

Green Library Green YRU Green University

วิสัยทัศน์

          ห้องสมุดสีเขียวเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้บริการความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  1. กำหนดนโยบายและบทบาทของผู้บริหาร บุคลากรห้องสมุดและผู้เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
  2. ดำเนินการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ รวมทั้งรณรงค์การคัดแยกขยะในพื้นที่บริการ
  3. จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่จำเป็นในการส่งเสริมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังานและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป  
  4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหาร จัดการ และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม